Oсновна школа

Митрополит Михаило - СОКОБАЊА

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
www.osmitmih.edu.rs

Упис ученика у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину

 

Република Србија

Основна школа

„Митрополит Михаило“

Дел.бр: 02-193/2-23

Датум:11.3.2024. године

С о к о б а њ а  

 

Поштовани родитељи,

Oбавештавамо Вас да ће се упис ученика у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину, обавити у периодуод 01. априла 2024. до 31. маја 2024. године.

У први разред се редовно уписују деца рођена почевод 01.03.2017године и деца рођена до 28.02.2018. године. Запревремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 31.08.2018. године.

Заказивање термина за упис у први  разред и тестирање школске 2024/25. године обављаће се електронским путем.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2024/25. годину заказивање термина за упис и тестирање  врши преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs) еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Родитељима ће апликација за електронско заказивање термина бити доступна од 20. марта до 31. маја 2024. године. Министарство просветеобезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис детета у основну школу. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон:011/7350557.

Уколико родитељ није у могућности да закаже термин електронским путемвећ одлучи да позове школу, овлашћено лице је у обавези да у име родитеља термин за упис и тестирање закаже кроз апликацију. Овлашћено лице је секретар школе кога можете позвати на број телефона:0648729455,сваког радног дана у периоду од 10:00-13:00. Уколико је потребно, све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од секретара школе.

Молимо вас да, приликом електронског заказивања, заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима, по обављеним здравственим (систематским) прегледима.

Упис и тестирање врше се искључиво у термину који је заказан. Родитељ/други законски заступник и дете у школу долазе заједно, у канцеларију секретара школе, где се врши упис детета. Након уписа, обавља се тестирање детета од стране психолога или педагога школе. Потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета. Дакле, електронски упис се врши у школи, претходно електронско заказивање родитељима додељује само термин.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Документе школа прибавља по службеној дужности.

ИЗУЗЕТАК:Уколико је лекарски-систематски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да лекарско уверење родитељ/други законски заступник донесе у школу, уколико је дете припремни предшколски програм похађало у приватном вртићу, потребно је да родитељ/други законски заступник достави школи уверење о похађању припремног предшколског програма из приватног вртића.

 

                                                                                                                                                                                                                                             Директор

                                                                                                                          Тања Глигоријевић

 

 

 

 

 

               Република Србија

               Основна школа

               Дел.бр: 02-213/1-23

               Датум:20.3.2023. године

              „Митрополит Михаило“

               Улица Митрополита Михаила 5

                 С о к о б а њ а  

 

         

Поштовани родитељи,

 

Oбавештавамо Вас да ће се упис ученика у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину, обавити у периодуод 01. априла 2023. до 31. маја 2023. године.

            У први разред се редовно уписују деца рођена почевод 01.03.2016. године и деца рођена до 28.02.2017. године. Запревремени упис у           школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 31.08.2017. године.

 

Упис у први  разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем.

             Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2023/24. годинуупис врши                  преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs)→ еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

 

Родитељима ће апликација за електронско заказивање термина бити доступна од 20. марта до 31. маја 2023. године.

 

Уколико родитељ није у могућности да закаже термин електронским путем, већ одлучи да позове школу, овлашћено лице је у обавези да у име родитеља термин за тестирање закаже кроз апликацију. Овлашћено лице је секретара школе кога можете позвати на телефон: 0648560705, 018/830-822 сваког радног дана у периоду од 10:00-13:00. Уколико је потребно, све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од овлашћеног лица.

 

Министарство просветеобезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис детета у основну школу. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011/7350557.

 

Молимо вас да, приликом Електронског заказивања, заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим (систематским) прегледима.

 

Упис и тестирање врши се искључиво у термину који је заказан, када родитељ/други законски заступник и дете у школу долазе заједно, у канцеларију секретара школе где ће, након уписа, истог дана бити обављено тестирање од стране психолога или педагога школе. Ради електронског уписа детета, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

 

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Документе школа прибавља по службеној дужности.

 

ИЗУЗЕТАК: уколико је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да лекарско уверење родитељ/други законски заступник донесе у школу, уколико је дете припремни предшколски програм похађало у приватном вртићу, потребно је да родитељ/други законски заступник достави школи уверење о похађању припремног предшколског програма из приватног вртића.

 

                                                                                                                                        Директор

                                                                                                                                Тања Глигоријевић

 

 

Документ можете преузети овде

 

 

 

 

 

 

Република Србија
Основна школа
"Митрополит Михаило"
Број: 01-697/2-20
Дана: 21.09.2020. године
С о к о б а њ а

На основу Одлуке о покретању поступка отуђења превозног средства из својине ОШ „Митрополит Михаило" путем прикупљања писмених понуда Број: 01-355/6-20 од 26.06.2020. године и Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка отуђења превозног средства из својине ОШ „Митрополит Михаило" путем прикупљања писмених понуда Број: 01-648/17-20 од 12.09.2020. године Комисија за отуђење покретне ствари из својине Основне школе „Митрополит Михаило" Сокобања расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда ради отуђења превозног средства из јавне својине
ОШ „Митрополит Михаило"

 

Основна школа „Митрополит Михаило", ул. Митрополита Михаила бр. 5, оглашава јавни позив за прикупљање писмених понуда ради отуђења превозног средства.
Предмет отуђења је путничко моторно возило марке „VOLKSWAGEN" модел „ТРАНСПОРТЕР ТРАНС КОМБИ 1.9 ТД", број мотора ABL057230, број шасије WV2ZZZ70ZTH009025, година производње 1996, снага мотора 50, запремина мотора 1896, боја ОМ бела, број седишта 9, погонско гориво DIZEL.
Возило је нерегистровано, није у возном стању и продаје се у виђеном стању.

Почетна цена возила износи 30.000,00 динара.

Понуда треба да садржи следеће податке и доказе:

 

  • Назив физичког или правног лица која учествују у поступку прикупљања писаних понуда.
  • За физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и пријава мора бити потписана.
  • За правно лице – назив, седиште и број телефона правног лица, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене.

Начин, место и време за достављање понуда за учешће у поступку прикупљања писаних понуда: Понуде се подносе најкасније до 30.09.2020. године до 11.00 часова и то на адресу Основна школа „Митрополит Михаило", ул. Митрополита Михаила, бр.5, или се могу предати лично на писарници Основне школе.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СВОЈИНЕ ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО,,

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.

Време и место разматрања приспелих понуда: Отварање прикупљених писаних понуда извршиће се дана 30.09.2020. године са почетком у 12.00 часова у канцеларији секретара школа.
У случају достављања две или више највиших идетичних понуда, Комисија ће поновити поступак између понуђача са највишим идентичним понудама у истом дану. Понуђачи са највишим идентичним понудама ће у року од сат времена на исту адресу за достављање понуда доставити нове Понуде у затвореној коверти. Овај поступак понавља се све до избора јединствене највише понуде.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је дужан да уплати у року који ће се утврдити уговором.

Неблаговремене, односно непотпуне понуде неће бити разматране.

Поступку отварања понуда имају право да присуствују само легитимисани понуђачи, односно понуђачи са посебним пуномоћјем за учешће у поступку или законски заступници.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје писано овлашћење са бројем и датумом издавања предају Комисији за спровођење поступка, прe отварања понуда. Писмено овлашћење мора бити потписано од стране одговорног лица и оверено печатом. Лице које присуствује отварању понуда дужно је да да комисији на увид своју личну карту, као доказ о свом идентитету.

Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли Основне школе „Митрополит Михаило" и интернет страници www.osmitmih.edu.rs

Особа за контакт: Александра Милетић, број тел. 064/8560705

У Сокобањи, 21.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Александра Милетић, ср.

 

 

Због короне „Мост математике" само ревијално

 

И ове године Удружење „Млади математичар" организовало је такмичење „Мост математике" на којем су учествовали и ученици ОШ „Митрополит Михаило". У четвртфиналу за ученике другог циклуса образовања у основној школи, учествовале су екипе Звезда и Икосаедар.
Прво место на општинском нивоу такмичења освојила је екипа „Икосаедар" у саставу: Алекса Дисић, Теодора Трифић, Алекса Радосављевић и Адам Шапера. Ментор екипе била је наставница Ивана Гавриловић. У складу са препорукама ресорног министарства, а услед појаве вируса ковид-19, овогодишње такмичење је прекинуто и не може се одржати на начин на који је првобитно планирано. Како су ментори и ученици уложили огроман труд у реализацији пројекта, одлучено је да се организује ревијално такмичење. Пројекат екипе која је победила се пласирао на ревијално такмичење. Пројекат носи назив „Историјским скоковима бојимо површине икосаедра".

Идеја квиза „Мост математике" јесте да промовише математику и њене примене у различитим реалним проблемима, као и развијање међупредметних компетенција. Квиз „Мост математике" се базира на конструктивистичкој теорији учења по којој ученик активно конструише и креира своје знање. Квиз се организују на следећим нивоима: школском, општинском, регионалном, републичком и међународном.

Циљ пројекта био је унапређење и популаризација наставе математике кроз пројектну и проблемску наставу, практични рад и корелацију са осталим предметима.

Извор: Сокопрес

На овом линку можете погледати презентацију о пројекту.

 

Обавештење о упису у Основну школу

 

 Поштовани,

 

Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 28. маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ.

 

Услуга ЗАКАЗАЗИВАЊА ТЕРМИНА ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године. ТЕРМИНИ ЗА УПИС су од 1. јуна до 20. јула. 2020. године.

  

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ!

  

-Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. 

 

-Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

  

Родитељи првака који нису користили услуге „Исказивање заинтересованости за упис у основну школу“ преко портала еУправа или су то урадили преко секретара школе, термин за упис моћи ће да закажу на следеће бројеве телефона:

  

-064 85 60 705-секретар школе Александра Милетић,

 

-069 57 33 197-школски психолог Бојан Живковић,

 

ОД 28. МАЈА ДО 10. ЈУЛА, РАДНИМ ДАНИМА У ПЕРИОДУ ОД 10,00 ДО 12,00 ЧАСОВА.

  

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

 

                                                                                                                                                                              С поштовањем,

                                                                                                                                                                            Руководство школе

 

 

СЛАТКА ФИЗИКА

 

Наставна јединица: Мерење масе (утврђивање)

Ученици 6. разреда из Мужинца и Врела добили су задатак да сами припреме колаче по свом избору и укусу, служећи се кућним мерним инструментима којима одређују масу и запремину.

Наставница: Оливера Денић

 

  IMG 20200420 124546    IMG 20200420 124714 

IMG 20200420 124819

 

 

Поштовани родитељи, драга децо,


знамо да Вам је тешко да све обавезе уклопите и завршите и да Вам учење на даљину одузима много времена.
Олакшајмо себи посао и организујмо комуникацију која ће свима омогућити довољно времена за рад и одмор.


Комуникација са учитељима и наставницима нека буде у договорено време. Немојте наставнике звати ноћу нити у раним јутарњим часовима. Поштујте осмочасовно радно време. Најбоље је комуницирати од 8:00 до 16:00, ако договор није другачији.
Поштовањем радног времена дајете могућност наставницима и учитељима да прегледају продукте вашег рада. Ви добијате могућност да се одморите.


Наставницима се обраћате у групама за рад, никако приватним порукама. Додатна објашњења ће тако бити доступна свим ученицима.
Поштујући радно време, увек тражите објашњења од наставника.


Не затрпавајте групе питањима за оно што је већ објашњено, нарочито кад су инструкције у питању.


У групама се наставницима обраћате именом и презименом, никако надимцима.
Ако више деце из куће користи исти налог, напишите имена и презимена све деце.
Неки наставници прате и по 200 ученика. Не могу обавити свој посао до краја ако не знају о којој деци се ради јер се нису представила.


Молимо Вас да поштујемо једни друге!
Свима желимо добро здравље ! Чувајте се!

Колектив ОШ „Митрополит Михаило"

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Page 1 of 6
Банер

ИКС ОКС


Бројач посета сајту

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас15
mod_vvisit_counterЈуче69
mod_vvisit_counterОве недеље168
mod_vvisit_counterПрошле недеље544
mod_vvisit_counterОвог месеца1830
mod_vvisit_counterПрошлог месеца4193
mod_vvisit_counterУкупно521872

Online (20 задњих минута): 3
Your IP: 44.200.140.218
,
Сада је: 24-07-2024 04:52

Пријава корисника

Online

Имамо 5 гостију на мрежи

Google:  Google pictures:  Yahoo:  MSN: